Niedziela, 25 lutego 2018
*** Godziny otwarcia biura: pn - pt w godz. od 08:00 do 16:00, sb w godz. od 09:00 do 18:00! ZAPRASZAMY! ***

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Tyrolinfo.pl, zwanego dalej Serwisem.
1.2. Regulaminy szczegółowe, dotyczące w szczególności konkursów udostępniane są użytkownikom Serwisu.
1.3. Każdy użytkownik Serwisu obowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.
1.4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz odbywa się na wyłączny koszt i odpowiedzialność Użytkownika.

Obowiązki Użytkownika

2.1. Użytkownicy obowiązani są do wykorzystywania treści zawartych w Serwisie wyłącznie na użytek osobisty. Powielanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania treści Serwisu jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Serwisu Tyrolinfo.pl
2.2. Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i jego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem, w szczególności zabrania się umieszczania treści o charakterze bezprawnym, godzących w czyjekolwiek dobra osobiste, pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wbrew ustalonym zwyczajom.
2.3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, w szczególności sprzecznymi z ustawą karną oraz ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie

3.1. Nazwa Tyrolinfo.pl oraz wszelkie materiały zawarte w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz objęte są ochroną, o której mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
3.2. Materiały zawarte w Serwisie opatrzone znakiem „Copyright 2005 Wszystkie prawa zastrzeżone” chronione są prawami autorskimi.
3.3. Ochroną praw autorskich objęte są w szczególności: Nazwa Tyrolinfo.pl, Znaki towarowe, Materiały oryginalne, Teksty, Zdjęcia, Grafika
3.4. Wszelkie materiały opatrzone w sposób wyraźny źródłem pochodzenia stanowią własność oznaczonego autora. Na publikowanie takich materiałów Serwis posiada zgodę autora.

Szczegółowe warunki korzystania

4.1. Użytkownik podając swoje dane osobowe na jakimkolwiek etapie korzystania z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Serwis Tyrolinfo.pl
4.2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w szczególności z powodu:
Nieprawidłowego korzystania z Serwisu
Działania sprzecznego z niniejszym Regulaminem
Działaniem sprzecznym z obowiązującym prawem, społeczno – gospodarczym przeznaczeniem praw Użytkownika lub z zasadami współżycia społecznego.
4.3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika na skutek korzystania z Magazynu.
4.4. Użytkownik biorący udział w konkursach każdorazowo będzie akceptował odrębny Regulamin Konkursu.

Postanowienia końcowe

5.1. Serwis zastrzega sobie prawo do decydowania o treści i wyglądzie Serwisu według własnego uznania.
5.2. Serwis ma wyłączne prawo do decydowania według własnego uznania o treści oraz o wyglądzie zamieszczonych reklam.
5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.